Cikkek

Magunkról

Publikációink

Kurzusok

KIADVÁNYAINK

DVD | Videó | Hang

Oktatási segédanyagok

Térképek

Magyar kutatás
HungaroMars2008


Hunveyor, Husar
Gyakorló űrszondák


BESZÁMOLÓK
MTA-JSPS beszámoló

ADATBÁZISOK
Io hegyei adatbázis

Marsi klímadiagramok adatbázis

Tanárképzés | Szótárak

Extrák
Nyomtatható verzió

Bolygófelszíni alakzatok és földtani egységek nevei

Planetológiai helyesírási tanácsadó

Hargitai Henrik, Kozma Judit, Kereszturi Ákos, Márton Mátyás
Frissítve 2015. márc. 4.

GEOLÓGIA

Kőzetrétegtani egységek
ridged member = gerinces tagozat
Heveliusi Formáció, Hold

Geokronológia (idő)
imbriumi időszak
kora-imbriumi kor
noachi időszak


Kronosztratigráfia (időrétegtani)(kőzettestek)
imbriumi rendszer
alsó-imbriumi sorozat
noachi rendszer


Az egyes egységek magyar elnevezései
MERKÚR
kuiperi
mansuri
calorisi
tolsztoji
pretolsztoji

VÉNUSZ
aureliai
atlai
guinevrai
ruszalkai
laviniai
sigrúni
fortunai
prefortunai

HOLD
kopernikuszi
eratoszthenészi
imbriumi
nektári
prenektári
(procellárumi: elavult)

MARS
amazoni
heszperiai
noachi
prenoachi

MARS - geokémiai
sideriki
theiiki
phylloci (ejtsd: filloszi)


GEOGRÁFIA (földrajzi nevek)

Bolygófelszíni alakzatok elnevezései magyarul

Köznévi taggal
(az alábbiakat mindig kötőjellel kapcsoljuk, kivéve birtokos esetben: Cassini-régió, de: Válságok tengere)

Megjegyzések:

arcus, arcuŻ s [arkusz, arkúsz] ív, ívek
astrum, astra [asztrum, asztra] asztrum, asztrumok
catena, catenae [katéna, katéné] kráterlánc, kráterláncok
cavus, cavi [kavusz, kaví] üreg, üregek
chaos, chaoses [káosz, káoszész] káosz, káoszok
chasma, chasmata [khazma, khazmata] szurdok, szurdokok
collis, colles [kollisz, kollész] domb, dombság
corona, coronae [koróna, koróné] korona, koronák
dorsum, dorsa [dorszum, dorsza] gerinc, gerincek
facula, faculae [fákula, fákulé] fakula, fakulák
farrum, farra [farrum, farra] palacsintavulkán, palacsintavulkánok
flexus, flexuŻ s [flekszusz, flekszúsz] ívsor, ívsorok
fluctus, fluctuŻ s [flúktusz, flúktúsz] lávafolyás, lávafolyások
flumen, flumina [flúmen, flúmina] folyó, folyók
fossa, fossae [fossza, fosszé] árok, árkok
insula, insulae [ínszula, ínszulé] sziget, szigetek
labes, labeŻs [lábész, lábész] csuszamlás,csuszamlások
labyrinthus, labyrinthi [labirinthúsz, labirinthi] labirintus, labirintusok
lacus, lacus [lakusz, lakúsz] tó, tavak
lenticula, lenticulae [lentikula, lentikulé] lentikula, lentikulák
linea, lineae [línea, líneé] vonal, vonalak
lingula, lingulae [lingula, lingulé] nyelv, nyelvek
macula, maculae [makula, makulé] makula, makulák
mare, maria [mare, maria] tenger, tengerek
mensa, mensae [ménsza, ménszé] táblahegy, táblahegyek
mons, montes [mónsz, montész] hegy (Mons), hegység (Montes)
oceanus, oceani [oceánusz, oceaní] óceán (t.sz nem használt)
palus, paludes [palúsz, paludész] mocsár (t.sz nem használt)
patera, paterae [patera, pateré] patera, paterák
planitia, planitiae [plánicia, plánicié] síkság (t.sz nem használt)
planum, plana [plánum, plána] fennsík (t.sz nem használt)
promontorium, promontoria [promontóium, promontória] fok, fokok
regio, regiones [régió, régiónész] régió, régiók
reticulum, reticula [retikulum, retikula] retikulum, retikulumok
rima, rimae (csak a Holdon) [ríma, rímé] rianás, rianások
rupes, rupes [rúpész, rúpész] szakadék, szakadékok
scopulus, scopuli [szkopulusz, szkopulí] fal, falak
sinus, sinuŻ s [szinusz, szinúsz] öböl, öblök
sulcus, sulci [szulkusz, szulcí] barázda, barázdák
solitudo [szolitúdó] szolitúdó
terra, terrae [terra, terré] felföld (a Marson); egyébként: föld
tessera, tesserae [tesszera, tesszeré] tesszera, tesszerák
tholus, tholi [tholusz, tholí] kúp, kúpok
unda, undae [unda, undé] dűne, dűnék
vallis, valles [vallisz, vallész] völgy, völgyek
vastitas, vastitates [vásztitász, vásztitátész] síkvidék
virga, virgae [virga, virgé] sáv, sávok

Köznévi tag nélkül:
kráter (kötőjel nélkül kapcsolódik, pl: Copernicus kráter)


Kivételek

(Több, ismert magyar változat esetén elöl áll a hagyományos, csillagász körökben általánosan használt, utána zárójelben a „szabályosan képzett”, azaz szintén nem kifogásolható változat.)

MARS
Valles Marineris Mariner-völgy vagy: Mariner-völgyrendszer [!]

HOLD
Vallis
(azok a helynevek, amelyeknek hagyományos névváltozatuk is ismert)
Vallis Alpes Alpesi völgy (Alpes-völgy) (korábbi hivatalos neve: Alpine Valley)
Vallis Schröteri Schröter-völgy (korábbi hivatalos neve: Schröter’s Valley)

Montes
(azok a helynevek, amelyeknek hagyományos névváltozatuk is ismert)
Montes Alpes Alpok (Alpes-hegység)  
Montes Apenninus Appenninek (Apenninus-hegység)  
Montes Carpatus Kárpátok (Carpatus-hegység)  
Montes Caucasus Kaukázus (Caucasus-hegység)  
Montes Cordillera Kordillerák (Cordillera-hegység)
Montes Pyrenaeus Pireneusok (Pyrenaeus-hegység)
Montes Harbinger Hírmondó-hegység (Harbinger-hegység)
Montes Spitzbergen Spitzbergák (Spitzbergen-hegység)
Megjegyzés: a Montes Rectinek van hagyományos (hivatalos) angol fordítása (Straight Range), de magyar nincs.

Rupes
(azok a helynevek, amelyeknek hagyományos névváltozatuk is ismert)
Rupes Recta Egyenes Fal (Recta-szakadék) (ritkán: Nagy Fal)

Lacus
Lacus Aestatis Nyár tava
Lacus Autumni Ôsz tava
Lacus Bonitatis Jóság tava
Lacus Doloris Fájdalom tava vagy Kín tava
Lacus Excellentiae Kiválóság tava
Lacus Felicitatis Boldogság tava
Lacus Gaudii Öröm tava
Lacus Hiemalis Tél tava
Lacus Lenitatis Gyengédség tava
Lacus Mortis Halál tava
Lacus Odii Gyűlölet tava
Lacus Perseverantiae Kitartás tava
Lacus Somniorum Álmok tava
Lacus Spei Remény tava
Lacus Temporis Idô tava
Lacus Timoris Félelem tava
Lacus Veris Tavasz tava

Mare
Mare Anguis Kígyó-tenger
Mare Australe Déli-tenger
Mare Cognitum Ismert-tenger
Mare Crisium Válságok tengere vagy Veszélyek tengere
Mare Fecunditatis Termékenység tengere
Mare Frigoris Hidegség tengere
Mare Humboldtianum Humboldt-tenger (Alexander von Humboldtról)
Mare Humorum Nedvesség tengere
Mare Imbrium Esők tengere
Mare Insularum Szigetek tengere
Mare Marginis Perem-tenger
Mare Nectaris Méz tengere vagy Nektár tengere
Mare Nubium Felhők tengere
Mare Orientale Keleti-tenger
Mare Serenitatis Derültség tengere
Mare Smythii Smyth-tenger (William Henry Smythrôl)
Mare Spumans Habzó-tenger vagy Tajtékzó-tenger
Mare Tranquillitatis Nyugalom tengere
Mare Undarum Hullámok tengere
Mare Vaporum Párák tengere
Mare Ingenii Tehetség tengere (a Hold túlsó oldalán)
Mare Moscoviense Moszkva-tenger (Sea of Muscovy: nem a városról, hanem a Moszkvai Nagyfejedelemségről [latinul: Ducatu Moscoviensi])

Oceanus
Oceanus Procellarum Viharok óceánja

Palus
Palus Epidemiarum Járványok mocsara vagy Betegségek mocsara vagy Ragályok mocsara
Palus Putredinis Rothadás mocsara
Palus Somni Álom mocsara

Sinus
Sinus Aestuum Hőség öble vagy Melegség öble vagy Dagályok öble
Sinus Amoris Szerelem öble vagy Szeretet öble
Sinus Asperitatis Durvaság öble
Sinus Concordiae Egyetértés öble
Sinus Fidei Remény öble vagy Bizalom öble
Sinus Honoris Megbecsülés öble
Sinus Iridum Szivárvány öble vagy Szivárvány-öböl
Sinus Lunicus Luna-öböl
Sinus Medii Közép öble vagy Központi-öböl
Sinus Roris Harmat öble
Sinus Successus Siker öble


Földrajzi nevek használata latinul

A latin (nemzetközi) alakokat két szóba írjuk, mindkettő nagybetűvel kezdődik és nincs közöttük kötőjel. Kivétel: kráterek, ahol egytagú a név, ezért a „kráter” szó külön, kis k-val szerepel.
Ha a Candor Chasma keleti részéről van szó, Kelet-Candor Chasmában ha két Candor Chasma közül a K-re esőről van szó, akkor Keleti-Candor Chasmában (egyelőre ilyen jellegű alakzat nincs).

AlapformaMódosított formaAnalógia
Candor ChasmaCandor Chasmábanl. pl. AkH. 216/a. pont: a szó végi magánhangzó nyúlása nem ok a kötőjelezésre,  a toldalékot egybeírjuk az alapszóval, analógia: Coca-Colát, Malmőben
Candor Chasma
Valles Marineris
Észak-Candor Chasmában
Kelet-Valles Marinerisben
l. AkH. 177/a. pont, analógia: Nagy-New York-i
Valles MarinerisValles Marineris-il. AkH. 177/a. pont, analógia: New York-i
Gusevgusevil. AkH. 174. pont
Gusev kráterGusev kráterbelil. AkH. 183. pont, analógia: Bükk hegységi)
Kelet-Gusevkelet-gusevil. AkH. 177/a. pont, analógia: délkelet-magyarországi
Kelet-Gusev kráterKelet-Gusev kráteri
Kelet-Gusev kráterbeli
l. AkH. 184. pont, analógia: Felső-Marcal melléki


GEOLÓGIA

A "geológiai" elenevezések onnan ismerhetőek fel, hogy a hivatalos IAU nevezéktanban nem szerepelnek és köznévi tagjuk angol szövegben mindig angol nyelvű, pl. Hellas Basin. Ezeket olyan szóval kell fordítani, ami nem szerepel a fenti listában, azaz egyetlen IAU latin köznévi taggal sem keverhető össze.
Hellas Basin (Hellas-medence)
South Pole—Aitken Basin Déli-sark–Aitken-medence (-i képzős forma: déli-sark–Aitken-medencei)
Tharsis Rise (Tharsis-hátság),
Elysium Rise (Elysium-hátság)
Coprates Rise (Coprates-hátság),
Thaumasia Plateau (Thaumasia-plató)
Thaumasia Highlands (Thaumasia-hátság),
Prometheus Basin (Prometheus-medence)
circum-Chryse channels, circum-Caloris plains, Circum-Hellas outflow channels stb. szerkezetek magyar megfelelői: Chryse körüli csatornák, Caloris körüli síkságok stb.

Egyéb informális nevek esetén lásd a megjelölt forrásokat.Források:
Földön kívüli égitestek geológiai és rétegtani tagolása és nevezéktana. Földtani Közlöny, 138/4, 323–338., Budapest, 2008
Javaslat a planetológiai nevezéktan magyar rendszerére. Csillagászati Évkönyv 2010.