Cikkek

Magunkról

Publikációink

Kurzusok

KIADVÁNYAINK

DVD | Videó | Hang

Oktatási segédanyagok

Térképek

Magyar kutatás
HungaroMars2008


Hunveyor, Husar
Gyakorló űrszondák


BESZÁMOLÓK
MTA-JSPS beszámoló

ADATBÁZISOK
Io hegyei adatbázis

Marsi klímadiagramok adatbázis

Tanárképzés | Szótárak

Extrák
Nyomtatható verzió

Planetológia

Červená planeta

CELKOVÝ POPIS
Fyzicky zeměpisné a geologické charakteristiky povrchu od severu k jihu:
Severní polární čepička: vrstvy ledu CO2, vodního ledu a navátého prachu, průměr 500 km. Led CO2 na jaře sublimuje do atmosféry a na podzim namrzá zpátky na povrch. Čepičku obklopuje téměř souvislý pás písečných dun.
Severní nížiny: pokrývají je rozsáhlé utuhlé lávové proudy a vrstvy usazenin; útvary vzniklé působením mrazu.
Pohoří Tharsis a Elysium: mohutné štítové sopky (vzniklé nad „horkými místy” v plášti Marsu) na vulkanické náhorní plošině. Olympus Mons: výška 25 km nad okolními planinami, průměr základny 600 km, kaldera na vrcholu  65 × 80 km.
Valles Marineris: 4000 km dlouhá soustava kaňonů tektonického původu; odtoková koryta.
Jižní vysočiny: starý povrch posetý četnými krátery, dvě staré impaktní pánve: Hellas (průměr 2000 km) a Argyre (průměr 1100 km). Sítě údolí.
Jižní polární čepička: vrstvy vodního ledu, ledu CO2 a prachu. Zima (v odsluní) je zde chladnější a delší, a léto (v přísluní) je teplejší a kratší než odpovídající období na severu. Je zde více prachu než v oblasti severní polární čepičky. Vrstva ledu CO2  nemizí ani v létě, ale ledový povrch se zmenší ze zimního průměru 1800 km na stálé, neroztávající letní jádro o průměru 150 km. V polární oblasti jsou dunová pole a sezónní tmavé skvrny s dunami.

MALÉ ÚTVARY:
Krátery: kolem kráterů nad 5 km v průměru lalokovitě uspořádaný vyvržený materiál, původně tekutý: náhle roztavený podpovrchový led se smísil s regolitem („půdou”) a kameny.
„Jezera” (zanechala po sobě výchozy navzájem rovnoběžných vrstev usazenin): uvnitř kráterů, v terénu mezi krátery, v chaotickém terénu a uvnitř kaňonů. Lokality: Arabia Terra, severní část Hellas, jižní část Elysium, Valles Marineris.

GEOLOGICKÁ OBDOBÍ:
Před 2,7 miliardami roků - podnes: Amazonian. Mladší lávové proudy na Olympus Mons (100 - 1000 milionů let) a Elysium, polární čepičky, činnost větru, větrná eroze, duny, prachové bouře. Podnebí: chladné, suché s cyklickými změnami.Věk větru.

Před 2,7 - 3,5 miliardami roků: Hesperian. Valles Marineris (pravděpodobně tektonického původu) s odtokovými koryty, chaotické terény; Elysium Mons. Vydutí Tharsis. Noctis Labyrinthus. Podnebí: chladné, suché s cyklickými změnami.Věk ledu.

Před 3,5 - 4,6 miliardami roků: Noachian. Stáří jižních vysočin. Vznik impaktních pánví Hellas a Argyre. Podnebí: teplá, hustší atmosféra, kapalná voda. Údolní sítě. Oceán Borealis (?) Kráterová jezera.Věk vody.

SOUČASNÉ DĚJE: Počasí: prachové víry, globální prachové bouře (kolem přísluní), větrné pruhy, pohyb dun, vrstvy námrazy, sesuvy, malé rýhy. Sezónní cykly CO2, H2O, prachu.

MAGNETICKÉ POLE: "zbytková" pole v určitých oblastech

DRÁHOVÉ PARAMETRY
[Údaje pro Zemi v závorkách]
Sklon rovníku k rovině oběžné dráhy: 25,19° [23,45]
Sklon dráhy k rovině ekliptiky: 1,850° [0.00]
Excentricita dráhy: 0,0934 [0,0167]
Vzdálenost od Slunce: střední: 227,94ˇ106  km= 1,523 AU [149,597ˇ106 km=1,00 AU]
Odsluní (maximum):
249,25 ˇ106  km = 1,666 AU [1,016]
Přísluní (minimum):
206,61 ˇ106  km = 1,381 AU [0,983]
Vzdálenost od Země:
Maximum: 401,355 ˇ106  km = 2,68 AU. Minimum: 54,51 ˇ106  km = 0,36 AU
Příští konjunkce (nejdále od Země):
10. 8. 2002, 15. 9. 2004, 24. 10. 2006,
6. 12. 2008
Příští opozice (nejblíže k Zemi):
28. 8. 2003, 7. 11. 2005, 24. 12. 2007,
29. 1. 2010
Střední oběžná rychlost:
24,1 km/s [29,8 km/s]
Doba rotace (1 den na Marsu = 1 „sol”): 24 h 37m 22.66 s [23 h 56 m]
Oběžná doba (1 rok na Marsu): 686,98 d [365,2422]
Rychlost rotace (na rovníku): 866,9 km/h [1669,8 km/h]

Doba letu světla:
Země – Mars: 3 min 2 s- 22 min19 s
Slunce – Mars: 11 min 29 s -
13 min 51  s [8 min 11 s-8 min 27 s]

Měsíce: Phobos (průměr 27 km), Deimos (průměr 12 km)

ÚDAJE O MARSU
Rovníkový průměr: 3396 km [6378]
Polární průměr: 3379 km [6356]
Zploštění:  0,00519 [0,00335]
Obvod rovníku: 21326 km

Hmotnost:
6,418 ˇ1023 kg [5,976 x 1024 kg]
Hustota: 3,94 g / cm3 [5,51 g / cm3]
Objem: 16,43 ˇ 1010 km3
[10,87 ˇ1011 km3]
Tíhové zrychlení: 3,72 m/s2 = 0,38g
[g=9,78 m/s2]
Úniková rychlost: 5,02 km/s = 18072 km/h [11,18 km/s]

Vizuální albedo: 0,16 [0,37]
Hvězdná velikost v opozici: max -2,9 mag, min. -1,0 mag.
Úhlový průměr ze Země: max. 25,16 arcsec, min. 3,5 arcsec

Teplota povrchu (přibližná):
průměrná: -55 °C (Minimum: -170 °C, maximum: 20 °C)
Sluneční konstanta:
595 W/m2  [1380]
Úhlový průměr Slunce:  0,35 ° [0,53]
Hvězdná velikost Slunce:
-25,8 mag [-26,7]
Atmosférický tlak:
699-912 Pa = 7 millibars  (1 mb na hoře Olympus Mons, 9 mb v pánvi Hellas) [101325 Pa]
Rychlost větru: 2-30+ m/s
Složení atmosféry: 95% CO2, 2,6% N2, 1,6% Ar, 0,13 O2, 0,07 CO, 0,03 H2O

GEOGRAFICKÉ  (AREOGRAFICKÉ)  ÚDAJE:
Celkový povrch planety:
144 200 000 km2
Referenční hladina: tříosý ellipsoid
Nulová výška: podle map MOLA (Mars Orbiter Laser Altimeter 1998-99): na poloměru 3396 km (areoid). Je to přibližně o 1,6 km výše než na jiných mapách (USGS, atd), kde je nulová výška v úrovni atmosférického tlaku 6,1 mbar (= trojný bod vody).
Nultý poledník (nulová areografická délka): prochází kráterem Airy 0.
Objem severní polární čepičky:
1,2-1,7 km3
Objem jižní polární čepičky: 2-3 km3

NEJVYŠŠÍ, NEJNIŽŠÍ …
(V závorkách je výška v km. Zdroj: IAU)
Rozpětí výšek povrchových útvarů: 29,5 km
Nejvyšší body: Západní polokoule: Olympus Mons (21,3), Pavonis Mons (4), Arsia Mons (9), Ascraeus Mons (~20), Alba Patera  (7)  Východní polokoule: vulkán Elysium Mons (14)
Severní polární oblast: -1,9 km, jižní polární oblast: 4,8 km.
Nejnižší body: pánev Hellas (-8,2), Valles Marineris ( - 7)

NEJVĚTŠÍ, NEJDELŠÍ …
(v závorkách: průměr/délka v km. Zdroj: IAU)
Nejdelší údolí (Vallis): Valles Marineris (3769), Kasei (1780), Ares (1690), Maja (1516), Marte (1185), Simud (1074), Tiu (970), Reull (945), Mamers (945), Ma'adim Vallis (861), Mangala (828), Dao (816), Granicus (750),  Hrad (719), Shalbatana (687), Loire (670), Liris (613), Mawrth (575), Al-Qahira (546), Mad (524), Nanedi (508), Nirgal (496).
Největší krátery: Schiaparelli (471 km), Huygens (470), Cassini (412), Antoniadi (394).
Největší pohoří (Montes): Tharsis (1840), Nereidum (1677), Phlegra (1310), Libya (1170 km), Hellespontus (729), Tartarus (830).
Největší vulkány: Olympus Mons (648), Arsia Mons (475), Ascraeus Mons (460), Elysium Mons (410),  Pavonis Mons (375), Hecates Tholus (183), Albor Tholus  (170)
Nejdelší soustavy brázd (Fossae): Alba (2077), Claritas (2050), Icaria (2280), Sirenum (2735)

Názvy útvarů
Albedo feature: Albedový útvar
Catena, catenae: Kráterová řada
Cavus, cavi: Nepravidelné prohlubně, jámy se strmými svahy, často ve skupinách
Chaos: Kolapsový terén s chaotickým povrchem
Chasma, chasmata: Kaňony, rokle se strmými stěnami
Colles: Malé pahorky či pahrbky
Crater: Kruhovitá prohlubeň
Dorsum, dorsa: Horský hřbet
Fossa, fossae: Dlouhá, úzká mělká deprese, příkop
Labes, labes: Oblast se sesuvy
Labyrinthus, labyrinthi: Komplex protínajících se údolí
Mensa, mensae: Vyvýšenina s plochým vrcholem a strmými svahy, tabulová hora
Mons, montes: Hora, vulkán
Patera, paterae: Mělký, nepravidelný sopečný kráter, někdy se složitou strukturou okrajů
Planitia, planitiae: Nížina, plochá pánev
Planum, plana: Plošina, náhorní rovina
Rupes: Zlom
Scopulus: Zlom s lalokovitými či nepravidelnými obrysy
Sulcus, sulci: Souběžné brázdy a hřbety
Terra, terrae: Rozsáhlé pevninské oblasti
Tholus, tholi: Malé kupovité hory nebo kopce
Undae: Duny
Vallis, valles: Údolí
Vastitas, vastitates: Rozsáhlá planina

Mars v různých jazycích: arabsky: Merrikh, řecky: Ares, hebrejsky: Ma'adim, japonsky: Kasei. Jiný název: červená (rudá) planeta

Nabídka astronomických map v ČR:
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM
HL.M. PRAHY
http://www.planetarium.cz
e-mail: planetarium(kukac)planetarium.cz


Multilingual map of Mars
ORDERING INFO: hargitai(kukac)emc.elte.hu
70x100 cm, in Hungarian, Czech, Polish and Croatian languages.

Central European Edition. Lambert Transversal Equivalent Azimuthal Projection 1:25 000 000

Shade relief base map: Cartographers: L. S. Oreshina, L. Yu. Baeva. Editors: B. V. Krasnopevtseva, K. B. Shingareva, Moscow State University for Geodesy and Cartography (MIIGAiK). This map was made in the frame of the cooperation between the Cosmic Material Space Research Group of Eötvös Loránd University, Budapest (Henrik Hargitai, editor, map layout), and the Moscow State University for Geodesy and Cartography (MIIGAiK - K. B. Shingareva, original Multilingual Map of Mars concept); Observatory and Planetarium Prague (Antonín Rükl, Czech translation), Zagreb Astronomical Observatory (Dragan Roša, Croatian translation), Jagiellonian University Observatory, Krakow (Tomasz Kundera, Polish translation);  the  Department of Geology of Zagreb  University  (Tihomir Marjanac), and the Tectonics and Geological Cartography Section, Faculty of Geology, Warsaw University (Wojciech Ozimkowski); under support of ICA Commission on Planetary Cartography.


      (c) 2001 ELTE TTK Planetológiai csoport, weblap: Hargitai Henrik